serveis de disseny

Imatge corporativa

Logotip bàsic i logotip estàndard

En el cas del logotip bàsic, el nostre equip de disseny us presentarà una proposta, a partir de la qual només s'admetran canvis i retocs estètics sense elaborar en cap cas una nova proposta des de zero, la qual cosa caldria facturar a banda. Aquests retocs estètics queden establerts en un màxim de tres per tal de no desvirtuar la creativitat i el disseny inicial. En el cas del logotip estàndard, el nostre equip de disseny us presentarà dues propostes per tal que n'escolliu una. Igualment s'admetran tres retocs estètics per no alterar la creativitat inicial.

Us lliurarem el resultat final aprovat en diversos formats d'imatge, tant vectorials com mapes de bits, positiu i negatiu, aptes per a tots els usos posteriors. I també en format SVG. No estan incloses al pressupost les adaptacions del mateix per a altres formats: targes, sobres, carpetes, fulls de membret, etc.

Normes bàsiques d’aplicació del logotip / manual d'estil complet

El document de normes bàsiques d'ús del logotip estableix les directrius i normes per a una utilització coherent i consistent de la marca per a totes les aplicacions que se'n puguin derivar. Aquest document, un cop definit el logotip, inclourà normes com la retícula de construcció, la zona de respecte, les dimensions mínimes i els usos incorrectes. També es mostraran el diferents usos del logotip en les seves diferents versions de color o nombre de tintes (negatiu, 1 tinta, sobre fotografies, etc) i les diferents versions d'àrea (central, horitzontal, vertical, o el que s'escaigui) tant per a formats en paper com en digital.

El manual d'estil complet, a part de tot allò que ja incorpora el manual d'ús bàsic, també inclou els colors i tipografies corporatives a més de les diferents aplicacions del logotip a elements de papereria (targetes de visita, fulls, sobres, etc), cartelleria, web i xarxes socials, i alguns exemples del que se'n pugui derivar per la tipologia d'empresa.


Campanyes i promocions

Conceptualització i disseny, o només disseny

A l'hora d'arrencar la image gràfica de qualsevol tipus de projecte puntual (campanya, promoció, congrés, esdeveniment, etc.) us proposem dues alternatives en base a les vostres necessitats. Una inclou el desenvolupament del concepte i disseny del vostre projecte en el que posem a la vostra disposició la nostra experiència per tal de crear una idea central amb tots els elements gràfics i contingut creatiu que s'utilitzaran per transmetre el missatge de la millor manera al públic objectiu.

L'altra alternativa és la de treballar el disseny a partir de la idea que ja tingueu definida, ja sigui en forma de breu briefing o prèvia trobada. En qualsevol de les opcions plantegem la presentació en primer lloc d'un esbós com a proposta de disseny inicial. Sobre la proposta només s'admetran canvis i retocs estètics sense elaborar en cap cas una nova proposta des de zero, la qual cosa caldria facturar a banda. Finalment, també en les dues aternatives, lliurarem el resultat final aprovat en diversos formats d'imatge, tant vectorials com mapes de bits. No estan incloses al pressupost les diferents adaptacions o formats que pugui necessitar el projecte.